Tematyka aktualnych prac badawczych

Prace naukowe realizowane w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej związane są z badaniem zjawisk dotyczących materii skondensowanej, posiadającej pewną część wspólną z fizyką materiałów, nanotechnologią, inżynierią, chemią.

 Zakres prowadzonych prac wpisuje się w realizowany profil kształcenia na kierunku Inżynieria Medyczna. 

 Prowadzone badania dotyczą, między innymi:

 1. Zastosowania ultradźwięków w technice i w medycynie
 2. Badań teoretycznych spinowych zjawisk transportowych,
 3. Badań materii miękkiej i nanomateriałów (badania reologiczne i dielektryczne polimerów i ciekłych kryształów),
 4. Badań nad stosowaniem technik operatorowych w mechanice kwantowej,
 5. Badań własności termoelektrycznych materiałów,
 6. Badań nad wytwarzaniem i wykorzystaniem materiałów organicznych, będących czynnymi detektorami promieniowania podczerwonego.

 Wyniki badań pracowników prezentowane są na konferencjach naukowych i publikowane w czasopismach naukowych o znaczącym współczynniku IF.


Henryka  Czyż

Opis zainteresowań naukowych:

Metody matematyczne akustyki teoretycznej w aspekcie ich aplikacji w technice, ochronie środowiska naturalnego i w medycynie. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do szybkiego prototypowania modeli pod kątem ich zastosowania w inżynierii medycznej.

Spis wybranych publikacji:

 1. Czyż H., Pop T., Szczepaniak A., Ściuk W.,The absorption of ultrasound in a fluid by small obstacles of spherical form, Hydroacoustics, vol.13, 53 - 60, 2010.
 2. Czyż, The propagation of acoustic waves in an inhomogeneous medium, Archives of Acoustics, Vol. 38, No.3, p. 438, 2013. 
 3. Włoch A., Czyż H., Jasiński T., Ultrasonic methods of the cells separation in human blood, ACTA PHYSICA POLONICA A, No 2, 234 - 236, 2015.
 4. Czyż H., Budzik G.,  Bienkiewicz R. ,Wybrane aspekty szybkiego prototypowania modeli do zastosowań w inżynierii medycznej, Mechanik, nr 12,  40-45, 2015.
 5. Włoch A., Czyż H., Jasiński T., Aspects of applicability King-St. Clair approximation in a non-Newtonian fluid mechanics, 2017, przyjęty do druku w ACTA PHYSICA POLONICA A.

Bąk Andrzej

Opis zainteresowań naukowych:

Fizyka doświadczalna,  badanie związków ciekłokrystalicznych. Badania przyczyn formowania się fazy szklistej oraz wpływ różnego rodzaju dodatków w postaci nanoproszków na własności ciekłych kryształów. Zagadnienia związane ze zmianą dynamiki molekuł w wyniku oddziaływań powierzchniowych.

Spis wybranych publikacji:

 1. Gałązka M., Juszyńska-Gałązka E., Osiecka N. & Bąk A. Universal scaling of dielectric response of various liquid crystals and glass-forming liquids, Phase Transitions, DOI:10.1080/01411594. 2015.1129667, (2016).
 2. Osiecka N., Massalska-Arodź M., Galewski Z., Chłędowska K., and Bąk A. Effect of flip-flop motion on dielectric spectra of highly ordered liquid crystals, PHYSICAL REVIEW E, 92, 052503 (2015).
 3. Bąk A., Chłędowska K. Inglot P. Blocking of Phase Transitions in Liquid Crystal 5*CB (Isophentylcyanobiphenyl) as a Result of Surface Interactions in the Nanomembranes, Acta Physica Polonica A, DOI: 10.12693/APhysPolA.128.147, 128(2), pp. 147-149, (2015).
 4. Rozwadowski T., Massalska-Arodź M., Kolek Ł., Grzybowska K., Bąk A., Chłędowska K., Kinetics of cold crystallization of 4-cyano-3-fluorophenyl 4-butylbenzoate (4CFPB) glass forming liquid crystal I. Non-isothermal process as studied by microscopic, calorimetric and dielectric methods, Crystal Growth & Design, DOI:10.1021/acs.cgd.5b00328, (2015).
 5. Bąk A., Chłędowska K., Role of surface interactions in the dynamics of 5*CB molecules mixed with Al2O3 powder as studied by dielectric spectroscopy: Numerical analysis, Phys. E, DOI:10.1103/PhysRevE.83.061708, (2011).

Dugaev Vitalij

Opis zainteresowań naukowych:

Teoria ciała stałego i fizyka ośrodków skondensowanych. Badania w dziedzinie właściwości elektronowych i magnetycznych układów nanoskopowych, półprzewodników niskowymiarowych, badania zależnych od spinu zjawisk transportowych. 

Spis wybranych publikacji:

 1. Glazov M.M., Sherman E.Y., Dugaev V.K., Two-dimensional electron gas with spin-orbit coupling disorder. Physica E, vol. 42, No. 9, 2157-2177 (2010) (invited review).
 2. Dugaev V.K., Inglot M., Sherman E.Y., Barnaś J., Berakdar J., Nonlinear anomalous Hall effect and negative magnetoresistance in a system with random Rashba field. Physical Review Letters, vol. 109, 206601 (2012).
 3. Sherman E.Y., Khomitsky D.V., Dugaev V.K., Spin dynamics in one-dimensional semiconductors: unusual relaxation and resonances. In: “Advances in Semiconductor Research: Physics of Nanosystems, Spintronics and Technological Applications”, edited by D.P. Adorno and S. Pokutnyj, Chap. 7, pp. 105-145 (Nova Science Publ., New York, 2015). ISBN: 978-1-63321-755-3.
 4. Barnaś J., Dugaev V.K., Giant magnetoresistance. In: “Handbook of Surface Science: Magnetism of Surfaces, Interface, and Nanoscale Materials”, edited by R.E. Camley, Z. Celinski, R.L. Stamps (Elsevier, Amsterdam, 2015), pp. 371-420. ISBN-13: 978-0444626344.
 1. Dugaev V.K., Wal A., Barnaś J. (Editors). “Symmetry, Spin Dynamics and the Properties of Nanostructures” (World Scientific, Singapore, 2016), 315 pp. ISBN: 978-981-4740-36-4.

Fal Jacek

Opis zainteresowań naukowych:

Badania nad wpływem koncentracji nanocząstek różnego typu w nanocieczach na ich właściwości termofizyczne, ze szczególnym uwzględnieniem przewodnictwa elektrycznego i przenikalności dielektrycznej. Odnawialne źródła energii (fotowoltaika).

Spis wybranych publikacji:

 1. Żyła, J. Fal, P. Estellé, Diamond and Related Materials, in press, 2017.
 2. Żyła, J. Fal, M. Gizowska, K. Perkowski, Heat and Mass Transfer, in press, 2017.
 3. Fal, M. Cholewa, M. Gizowska, A. Witek , G. Żyła, Journal of Electronic Materials, 46(2), 856-865, 2017.
 4. Fal, A. Barylyak, K. Besaha, Y. V. Bobitski, M. Cholewa, I. Zawlik, K. Szmuc, J. Cebulski, G. Żyła, Nanoscale Research Letters, 11, 375, 2016.
 5. Żyła, J. Fal, Thermochimica Acta, 637, 11–16, 2016.

Inglot Michał

Opis zainteresowań naukowych:

Badania podstawowe związane z elektroniką spinową i możliwością jej realizacji w materiałach niskowymiarowych. Sposoby indukowania prądów spinowych, namagnesowania w różnych efektach fizycznych oraz ich modelowanie w zastosowaniu do współczesnych materiałów budowanych w nanotechnologii.

Spis wybranych publikacji:

 1. M. Inglot, V.K. Dugaev, Barnaś, Thermoelectric and thermospin transport in a ballistic junction of graphene, Physical Review B 92 085418(2015).
 2. M. Inglot, V.K. Dugaev, E. Ya. Sherman, J. Barnaś, Enhanced photogalvanic effect in graphene due to Rashba spin-orbit coupling, Physical Review B 91, 195428  (2015).
 3. M. Inglot, A. Dyrdał, V.K. Dugaev, J. Barnaś, Thermoelectric effect enhanced by resonant states in graphene, Physical Review B 91, 115410  (2015).
 4. M. Inglot, V.K. Dugaev, E. Ya. Sherman, J. Barnaś, Optical spin injection in graphene with Rashba spin-orbit interaction, Physical Review B 89, 155411  (2014).
 5. M. Inglot, V. K. Dugaev, Impurity states in graphene with intrinsic spin-orbit interaction, Journal of Applied Physics 109, 123709  (2011).

Jakubczyk Dorota

Opis zainteresowań naukowych:

Narzędzia i metody stosowane w procesie poszukiwania rozwiązań zagadnienia własnego jednowymiarowych modeli spinowych i elektronowych. Badanie splątania jednowymiarowych układów kwantowych.

Spis wybranych publikacji:

 1. Jakubczyk D., Jakubczyk P., On the Permutational Symmetry of the Hubbard Model, Acta Phyica Polonica B, 42, 1825-1836 , 2011.
 2. Jakubczyk D., On the translational symmetry of infinite U Hubbard model, Modern Physics Letters B, 26, 1150005, 2012.
 3. Jakubczyk D., Galisova L., The Hilbert space and the exact solution of the spin-electron double tetrahedral chain, Acta Physica Polonica A, 128, Nr 2, 173-175, 2015.
 4. Galisova L., Jakubczyk D., Ground-state and magnetocaloric properties of a coupled spin-electron double-tetrahedral chain (exact study at the half filling), Physica A, 2016 http://dx.doi.org/10.2016/j.physa.2016.08.076.
 5. Jakubczyk D., Jakubczyk P., System size dependence of entanglement in quantum one-dimensional models, Acta Physica Polonica A, 2017, przyjęty do druku.

Jasiński Tadeusz

Opis zainteresowań naukowych:

Fizyka fazy skondensowanej. Ferroelektryki. Odnawialne źródła energii.

Spis wybranych publikacji:

 1. Jasiński, Wynalazek  nr P.4105558  pt,: „ Urządzenie do demonstracji zjawiska rezonansu akustycznego, ogłoszono  15.12.2014.
 2. Jasiński, PRAWO OCHRONNE Urzędu Patentowego  na wzór użytkowy nr 68011  „ Urządzenie  do      demonstracji zjawiska indukcji’’  ogłoszono 30.10.2015.
 3. Jasiński, H. Czyż, Wynalazek nr P.415187 pt.: „Urządzenie do demonstracji i sposób demonstracji zjawiska liniowej polaryzacji światła’’ zgłoszono  08.12.2015.
 4. Włoch, H. Czyż and T. Jasinski., Ultrasonic Methods of the Cells Separation in Human Blood. Acta Physica Polonica A, Vol.128, No2, p234, 2015r.
 5. Włoch, H. Czyż , T. Jasiński. Aspects of applicability of King-St. Clair approximation in a non-Newtonian fluid mechanics, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2017, przyjęty do druku.

Jasiukiewicz Czesław

Opis zainteresowań naukowych:

Fizyka teoretyczna ciała stałego. Oddziaływania fononów z nośnikami ładunku w strukturach półprzewodnikowych, własności półprzewodników magnetycznych oraz własności auksetycznych mono- i polikryształów.

Spis wybranych publikacji:

 1. Srikanthreddy, B. A. Glavin, C. L. Poyser, M. Henini, D. Lehmann, Cz. Jasiukiewicz, A. V. Akimov, A. J. Kent, Piezoelectric Response to Coherent Longitudinal and Transverse Acoustic Phonon in a Semiconductor Schottky Diode, PHYSICAL REVIEW APPLIED 7, 024014 (2017).
 2. Stagraczyński, C. Jasiukiewicz, V. Dugaev, J. Berakdar, Magnetic anisotropy control in Ga1-xMnxAs magnetic semiconductors, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS,  411, 79-83 (2016).
 3. Wolski, C. Jasiukiewicz, V. Dugaev, J. Barnaś), T. Slobodskyy, W. Hansen, Charge and Spin Transport in a Metal-Semiconductor Heterostructure with Double Schottky Barriers, ACTA PHYSICA POLONICA A, 127, 472-474 (2015).
 4. Jasiukiewicz, T. Paszkiewicz, S. Wolski, Auxetic properties of polycrystals, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 247, 1201-1206 (2010).
 5. Jasiukiewicz, T. Paszkiewicz, S. Wolski, Quadratic and cubic monocrystalline and polycrystalline materials: their stability and mechanical properties, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 213, 1-9 (2010).

Masłowski Tomasz

Opis zainteresowań naukowych:

Stało- i zmiennoprądowe przewodnictwo protonowe w elektrolitach stałych, metoda kinetycznego Monte Carlo, grupa renormalizacji przez podobieństwo w kwantowej teorii pola, szczególna teoria względności.

Spis wybranych publikacji:

 1. T. Masłowski, M. Zdanowska-Frączek, Ł. Lindner, "Model for proton conductivity in phase III of (NH4)3H(SeO4)2 along the c-axis", Solid State Ion. in press, 2017.
 2. T. Masłowski, A. Drzewiński, P. Ławniczak, M. Zdanowska-Frączek, J. Ulner, "The proton conductivity in benzimidazolium azelate under moderate pressure", Solid State Ion. 278, 114, 2015.
 3. T. Masłowski, A. Drzewiński, P. Ławniczak, J. Ulner, "Numerical modeling of the heterocycle intercalated proton-conducting polymers at various mole ratios", Solid State Ion. 272, 166, 2015.
 4. T. Masłowski, A. Drzewiński, J. Ulner, J. Wojtkiewicz, M. Zdanowska-Frączek, K. Nordlund, A. Kuronen, "Kinetic Monte Carlo simulations of proton conductivity", Phys. Rev. E 90, 012135, 2014.
 5. T. Masłowski, A. Nowicki, V. M. Tkachuk, "Deformed Heisenberg algebra and minimal length",  J. Phys. A: Math. Theor. 45, 075309, 2012.

Stagraczyński Ryszard

Opis zainteresowań naukowych:

Modele ściśle rozwiązywalne.

Spis wybranych publikacji:

 1. J. Milewski, B. Lulek, T. Lulek, M. Łabuz, R. Stagraczyński, Physica  B: Condensed Matter, Vol. 434, (2014), p.14-20.
 2. J. Milewski, G. Banaszak, T. Lulek, M. Labuz, R. Stagraczynski, Open Syst. Inf. Dyn. 19, 1250012 (2012) [24 pages] DOI: 10.1142/S1230161212500126.

Szczepański Tomasz

Opis zainteresowań naukowych:

Fizyka teoretyczna. Metody matematyczne fizyki ciała stałego, w szczególności spintroniki oraz teoretycznego opisu szumów w układach nanoskopowych. Podstawy kwantowej teorii pola oraz fizyki statystycznej.

Spis wybranych publikacji:

 1. J. P. Cascales, D. Herranz, F. G. Aliev, T. Szczepański, V. K. Dugaev, J. Barnaś, A. Duluard, M. Hehn, C. Tiusan, Controlling shot noise in double-barrier magnetic tunnel junctions, Physical Review Letters, vol. 109, 066601 (2012)
 2. J. P. Cascales, L. Martin, A. Dulluard, M. Hehn, C. Tiusan, T. Szczepański, V. K. Dugaev, J. Barnaś, F. G. Aliev, Shot noise in double barrier epitaxial magnetic tunnel junctions. IEEE Transactions on Magnetics (22.01.2013)
 3. T. Szczepański, V.K. Dugaev, J. Barnaś, J.P. Cascales, F.G. Aliev, Shot noise in magnetic double barrier tunnel junctions, Phys. Rev. B 87, 155406 (2013)
 4. J. P. Cascales, J-Y Chong, I. Martinez, M-T Lin, T. Szczepański, V. K. Dugaev, J. Barnaś, F. G. Aliev, Superpoissonian shot noise in organic magnetic tunnel junctions, Appl. Phys. Lett. 105, 233302 (2014)
 5. S. Wolski, T. Szczepański, V. K. Dugaev, J. Barnaś, B. Landgraf, T. Slobodskyy, W. Hansen, Spin and charge transport in double-junction Fe/MgO/GaAs/MgO/Fe heterostructures, Journal of Applied Physics 117, 043908 (2015)

Trybus Mariusz

Opis zainteresowań naukowych:

Mechanizm przejścia fazowego w monokryształach TGS, własności elektryczne dielektryków nieliniowych, spektroskopia IR w zastosowaniach medycznych.

Spis wybranych publikacji:

 1. Trybus M, Paszkiewicz T, Woś B., Observation of dynamics of hydrogen bonds in TGS crystals by means of measurements of pyroelectric currents induced by changes of temperature, Infrared Physics & Technology 79 (2016) 128–134. DOI: 10.1016/j.infrared.2016.10.007.
 2. Trybus M., Woś B. Dynamic response of TGS ferroelectric samples in paraelectric phase,  Infrared Physics & Technology 71 (2015) 526–532. DOI: 10.1016/j.infrared.2015.06.015.
 3. Inglot M., Trybus M., Woś B., Ciuk T. Measuring of Electric Parameters of Graphene in Presence of Temperature Gradient, Acta Physica Polonica A 128 (2015) 166-169. DOI: 10.12693/APhysPolA.128.166.
 4. Trybus M., Proszak W., Woś B. Response of TGS ferroelectric samples to rapid temperature impulses, Infrared Physics and Technology 61 (2013) 81–87. DOI: 10.1016/j.infrared.2013.07.013.
 5. Trybus M.,  Proszak W., Woś B., Investigation of pyroelectric phenomenon in TGS single crystals – a new method using a digital pyroelectric charge meter, Infrared Physics and Technology 54 (2011) , 326-330. DOI: 10.1016/j.infrared.2011.02.001.

Żyła Gaweł

Opis zainteresowań naukowych:

Eksperymentalne badania podstawowych właściwości fizycznych nanozawiesin. Złożone właściwości reologiczne i przewodnictwo cieplne tych materiałów.

Spis wybranych publikacji:

 1. Żyła, J. Fal, P. Estellé, The influence of ash content on thermophysical properties of ethylene glycol based graphite/diamonds mixture nanofluids, Diamond & Related Materials, w druku (2017) http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2017.02.008.
 2. Żyła, Viscosity and thermal conductivity of MgO-EG nanofluids: experimental results and theoretical models predictions, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, w druku (2017) http://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6130-x.
 3. Joseph, M. M. Xavier, G. Żyła, P. Radhakrishnan Nair, A. S. Padmanabhanad, S. Mathew, Synthesis, characterization and theoretical studies on novel organic–inorganic hybrid ion–gel polymer thin films
  from a γ-Fe2O3 doped polyvinylpyrrolidone–N-butylpyridinium tetrafluoroborate composite via intramolecular thermal polymerization, RSC Advances, 7, 16623-16636 (2017) http://dx.doi.org/10.1039/C6RA27411K.
 4. Żyła, J. Fal, Viscosity, thermal and electrical conductivity of  silicon dioxide – ethylene glycol transparent nanofluids: An experimental studies, Thermochimica Acta, 650, 106–113 (2017) http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2017.02.001.
 5. Żyła, Thermophysical properties of ethylene glycol based yttrium aluminum garnet (Y3Al5O12–EG) nanofluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, 92, 751–756 (2016),  ttp://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.09.045.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję